دامین های مورد نظر خود را وارد کنید

نکته : هر دامین در یک خط وارد شود